Algemene voorwaarden

INLEIDING

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

DEFINITIES

 • Hoi Zon B.V. gevestigd te Goirle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK  83418431 handelend onder de naam Hoi Zon B.V.
 • Website: de website van Hoi Zon B.V. , te raadplegen via www.hoizon.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 • Klant: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Hoi Zon B.V. en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 • Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Hoi Zon B.V. en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van HoiZon B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Hoi Zon B.V. slechts bindend, indien en voor zover deze door Hoi Zon B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

PRIJZEN EN INFORMATIE

 1. Alle op de Website en in andere van Hoi Zon B.V. afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Hoi Zon B.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Hoi Zon B.V. afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4. Hoi Zon B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Hoi Zon B.V. en het voldoen aan de daarbij door Hoi Zon B.V. gestelde voorwaarden.
 2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hoi Zon B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Hoi Zon B.V. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Hoi Zon B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Hoi Zon B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 5. Hoi Zon B.V. heeft het recht bestellingen van klanten die niet handelen in de uitoefening van hun beroep en bedrijf te weigeren.

REGISTRATIE

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Hoi Zon B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al het geen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Hoi Zon B.V. daarvan in kennis te stellen, zodat Hoi Zon B.V. gepaste maatregelen kan nemen.

UITVOERING OVEREENKOMST

 1. Zodra de bestelling door Hoi Zon B.V. is ontvangen, stuurt Hoi Zon B.V. de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. Hoi Zon B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
 4. Indien Hoi Zon B.V. de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
 5. Hoi Zon B.V. raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 7. Hoi Zon B.V. is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

BETALING

 1. Klant dient betalingen aan Hoi Zon B.V. volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Hoi Zon B.V. is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Hoi Zon B.V. is gewezen op de te late betaling en Hoi Zon B.V. de Klant een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 7 dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Hoi Zon B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Hoi Zon B.V. kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. Hoi Zon B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Hoi Zon B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
 2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 2 weken na levering Hoi Zon B.V. daarvan in kennis te stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc., indien het product defect geleverd is.
 3. Indien Hoi Zon B.V. de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. De garantieregeling van fabrikant is hierin leidend.

KLACHTENPROCEDURE

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Hoi Zon B.V., dan kan hij bij Hoi Zon B.V. telefonisch of per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. Hoi Zon B.V. geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Hoi Zon B.V. binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. De totale aansprakelijkheid van Hoi Zon B.V. jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 2. Aansprakelijkheid van Hoi Zon B.V. jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Hoi Zon  B.V. jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hoi Zon B.V..
 4. De aansprakelijkheid van Hoi Zon B.V. jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Hoi Zon B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Hoi Zon B.V. ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hoi Zon B.V. in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Hoi Zon B.V. meldt.
 6. In geval van overmacht is Hoi Zon B.V. niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Hoi Zon B.V..

PERSOONSGEGEVENS

Hoi Zon B.V. verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op deze Website gepubliceerde privacy statement.

SLOTBEPALINGEN

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Hoi Zon B.V. gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

CONTACTGEGEVENS

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 • Hoi Zon B.V.
 • Albert Schweitzerstraat 23
  5051 KA, Goirle
 • tel: 06-20024451
 • email: info@hoizon.nl
 • www.hoizon.nl
 • KvK 83418431
 • BTW NL862866455B01

Download als PDF